aankoopvoorwaarden


Voorwaarden zoals opgenomen in de verkoopovereenkomst
DEC09

1. Kunstwerk
2. Overdracht en Garantie
3. Beheer
4. Aansprakelijkheid
5. Auteursrechten
6. Bezorging, verzending en retournering
7. Prijs
8. Overige bepalingen

Print dit venster | Sluiten

Artikel 1. Kunstwerk
1.1 Kunstenaar verkoopt en draagt in eigendom over aan koper de in de overeenkomst vermelde kunstvoorwerpen, hierna te noemen het kunstwerk.
Terug naar de voorwaarden
Artikel 2. Overdracht en Garantie
2.1 Het kunstwerk is in goede staat en zonder enige beschadiging aan koper overgedragen.
2.2 Indien koper niet tevreden is met het kunstwerk geldt een opzegtermijn van 10 dagen waarbinnen koper de overeenkomst kan herroepen, zonder opgaaf van redenen. Koper dient kunstenaar hiervan schriftelijk, per e-mail, op de hoogte te stellen. Koper dient het kunstwerk binnen 14 dagen te retourneren, met inachtneming van de voorwaarden als bedoeld in artikel 6.6 en 6.7. Genoemde termijnen gaan in op de dag waarop koper het kunstwerk ontvangen heeft.
2.3 Indien koper het kunstwerk retourneert, ontvangt koper de oorspronkelijke verkoopprijs (inclusief eventuele kortingen) terug.
  a. Wordt het kunstwerk persoonlijk door koper aan het adres van kunstenaar afgeleverd, dan ontvangt koper direct en contant de oorspronkelijke verkoopprijs (inclusief eventuele kortingen) terug.
  b. Wordt het kunstwerk via een verzenddienst geretourneerd, dan wordt de oorspronkelijke verkoopprijs (inclusief eventuele kortingen) zo mogelijk direct, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde kunstwerk naar bank- of girorekening van koper overgeschreven.
2.4 Het recht van koper op vergoeding als bedoeld in artikel 2.3 vervalt ingeval van beschadiging van het kunstwerk, anders dan bedoeld in artikel 6.4.
Terug naar de voorwaarden
Artikel 3. Beheer
3.1 Kunstenaar geeft de volgende richtlijnen voor de juiste behandeling en bescherming van het kunstwerk:
  a. Het kunstwerk mag niet in de directe nabijheid van een warmtebron of in een vochtige omgeving worden geplaatst.
  b. Het kunstwerk dient zoveel mogelijk beschermd te worden tegen direct zonlicht.
Terug naar de voorwaarden
Artikel 4. Aansprakelijkheid
4.1 De op de website getoonde kunstwerken kunnen er in werkelijkheid anders uitzien. Er is alles aan gedaan om de afbeeldingen op de website zo natuurgetrouw mogelijk weer te geven. Kunstenaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele afwijkingen.
4.2 De aansprakelijkheid van kunstenaar vervalt na levering van het kunstwerk.
Terug naar de voorwaarden
Artikel 5. Auteursrechten
5.1 Kunstenaar behoudt ook na verkoop het volledige auteursrecht op het kunstwerk.
5.2 Indien koper het kunstwerk openbaar wenst te maken, imiteren of bewerken, opslaan op media ter verspreiding onder derden, publiceren of anderszins verveelvoudigen door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale kopie of op welke andere wijze dan ook, behoeft de koper hiervoor de uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van kunstenaar. Kunstenaar kan deze toestemming weigeren of er voorwaarden aan verbinden.
5.3 Koper kan het kunstwerk wel reproduceren en/of fotografische afbeeldingen (laten) maken voor administratieve en/of verzekeringstechnische doeleinden die volgens de Auteurswet, zonder toestemming van kunstenaar, geoorloofd zijn.
Terug naar de voorwaarden
Artikel 6. Bezorging, verzending en retournering
6.1 Het kunstwerk wordt op verzoek gratis afgeleverd tot een afstand van 30 km van Haarlem, berekend met de ANWB routeplanner (http://route.anwb.nl/) op basis van postcode van kunstenaar en koper en volgens de kortste route.
6.2 In alle andere gevallen wordt het kunstwerk naar koper verzonden via een door de kunstenaar geselecteerde verzenddienst, tenzij het kunstwerk door koper wordt afgehaald of anders wordt overeengekomen.
6.3 Indien het kunstwerk naar koper wordt verzonden, wordt het voor verzending met de vereiste zorgvuldigheid nagekeken en verpakt, zodanig dat het bij normaal vervoer de bestemming in goede staat en zonder enige beschadiging bereikt.
6.4 Indien het kunstwerk bij aflevering na verzending onverhoopt beschadigd mocht blijken, dient koper dat direct bij aflevering aan de koerier van de verzenddienst te melden. Koper dient in dit geval binnen 24 uur, per e-mail contact met de kunstenaar op te nemen bij gebreke waarvan koper erkent het werk in goede staat te hebben ontvangen.
6.5 Tenzij anders overeengekomen wordt het kunstwerk binnen een maximale termijn van dertig dagen na bestelling bij koper afgeleverd of naar koper verzonden. Opgave van levertijden geschiedt bij benadering. Levertijden worden zoveel mogelijk in acht genomen, maar de kunstenaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor overschrijding daarvan. Overschrijding van de levertijd verplicht de kunstenaar niet tot enige vergoeding en geeft koper niet het recht de verkoopovereenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder toestemming van de kunstenaar.
6.6 Ingeval van retournering dient het kunstwerk op dezelfde wijze als geleverd en in de originele verpakking te worden geretourneerd, om veilig transport te garanderen. Bij ondeugdelijke verpakking is koper aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
  a. Is het kunstwerk door kunstenaar bezorgd of door koper afgehaald, dan dient het kunstwerk door koper persoonlijk aan het adres van kunstenaar retour te worden afgeleverd.
6.7 (Retour-) Verzendkosten en eventuele belastingen, invoerrechten en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, komen voor rekening van koper.
Terug naar de voorwaarden
Artikel 7. Prijs
7.1 De op de website bij de schilderijen en tekeningen vermelde prijzen zijn exclusief verpakkings- en verzendkosten, en gelden alleen voor aankoop direct bij kunstenaar. Prijzen worden vermeld in EURO, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
7.2 Prijzen kunnen zonder melding vooraf worden gewijzigd. Bij eventuele prijswijzigingen wordt geleverd tegen de prijs geldig op de dag van bestelling. De datum van de e-mail of het bestelformulier waarmee de bestelling wordt geplaatst geldt hierbij als criterium.
7.3 Prijswijzigingen en tekstfouten zijn voorbehouden.
Terug naar de voorwaarden
Artikel 8. Overige bepalingen
8.1 Koper kan nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat de kunstenaar deze voorwaarden soepel toepast.
8.2 Indien sprake is van verzending van het kunstwerk als bedoeld in artikel 6.2, geldt ontvangst van betaling van koper als akkoordverklaring met de voorwaarden en vervanging van de handtekening op de verkoopovereenkomst.
8.3 Correspondentie tussen kunstenaar en koper wordt gericht aan het laatste adres dat de kunstenaar aan de koper en vice versa heeft kenbaar gemaakt.
8.4 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Terug naar de voorwaarden

Print dit venster | Sluiten

 
Back to Top